Üyelik Sözleşmesi | LevelTR.com
Sepetim

Üyelik Sözleşmesi

Bu sözleşme, LevelTR.com' un müşteriye servislerin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Müşteri ve LevelTR.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır.
TARAFLAR Kullanıcı Sözleşmesinin tarafları LevelTR.com ve “Müşteri”dir.
Müşteri : Bu sözleşmeyi, LevelTR.com Online Satış bölümünde yapacağı başvuru esnasında onaylayan şahıs veya kurum.
1-A “Müşteri” LevelTR.com Sitesine üye olarak veya üye olmaksızın erişim sağlayarak, LevelTR.com Sitesinde sunulan herhangi bir ürün ve/veya hizmeti kısmen veya tamamen, geçici veya süreklilik arz eden bir şekilde; kendi adına ve hesabına yahut başka kişi veya kurumların nam ve/veya hesabına her ne suretle olursa olsunedinen veya yararlanan tüm gerçek veya tüzel kişileri ifade etmek amacıyla kullanılır. Kullanıcı sıfat, hak ve yükümlülükleri, yetkisiz erişim hali ayrık ve yukarıda tanzim edilen şartlara tabi olmak üzere değerlendirilir.
1-B Kullanıcının, LevelTR.com Sitesindeki Kullanıcı hesabının erişim bilgilerini veya diğer yetkilerini her ne suretle olursa olsun üçüncü bir kişiye geçici veya kalıcı bir şekilde kullandırma hakkı bulunmamaktadır. Buna aykırı kullanımların söz konusu olması halinde kendisine Kullanıcı hesabı kullandırılan kişi veya kişiler LevelTR.com tarafından tespit edilebilir ve bu durumda ilgili hesap kalıcı veya sürekli şekilde askıya alınarak kullanım sonlandırılabilir.
1-C Kullanıcı dışındaki diğer kişilere hesap kullandırma eylemlerinin sonuçlarından hesap sahibi tek başına sorumludur. Böyle bir durumda başkasının Kullanıcı hesabını her ne suretle olursa olsun kısmen veya tamamen, geçici veya devamlı suretle kullanma eyleminde bulunan kişiler buna istinaden LevelTR.com'a karşı herhangi bir hak veya talep ileri süremez.
1-D Yetkisiz erişim ve kullanımlar hukuka aykırı addedildikleri ölçüde yetkili resmi merciler nezdinde yasal yaptırımlara tabi tutulabilir.
1-E Kullanıcı bir üste bende konu mezkur yasal yaptırım riskini bildiğini ve sonuçlarını hesabını kullandırdığı kişiler ile birlikte veya münferiden üstelendiğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı hesaplarını yetkisiz kullanan kişiler, bu sözleşme kapsamında hesap sahipleri ile birlikte veya münferiden LevelTR.com’a karşı sorumludur fakat bu kimselerin bu sözleşmenin tarafı olduklarını iddia veya talep etmeleri mümkün değildir.
1-F Yetkisiz erişim ve yetkisiz şekilde başkasına ait hesap kullanımı, kullanımı gerçekleştirene bu sözleşme anlamında “Kullanıcı”ya tanınan hakları ve sıfatı sağlamaz. Aksine mezkur eylemleri icra edenler, LevelTR.com’a karşı bu sözleşmenin Kullanıcıya yüklediği yükümlülüklere tabi tutulacaklarını Kullanıcı ile birlikte kabul ve taahhüt etmiş addedilir.
1-G İşbu Sözleşme tarafların arasında hiçbir suretle herhangi bir işbirliği ilişkisi, herhangi bir ortaklık ilişkisi veya başka her ne ad altında olursa olsun LevelTR.com’dan Kullanıcıya herhangi bir hak devri sonucu doğuran hukuki muamele olarak vasıflandırılamaz.
SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ
1-A Bu Sözleşme, Kullanıcının, LevelTR.com Sitesine üye olarak veya üye olmaksızın, Sitede veya Site üzerinden erişim sağladığı herhangi bir LevelTR.com yayınına konu içeriğe hesap bilgisi oluşturarak veya oluşturmaksızın, işlem, ziyaret, üyelik vb. sürelerine bakılmaksızın erişim sağladığı andan itibaren hukuken Tarafları bağlayıcı şekilde kurulmuş ve bu andan itibaren işbu Kullanıcı tarafından okunmuş, anlamış ve onaylamış addedilderek yürürlük kazanmış olur.
1-B bu sözleşme 3.1. hükmünde tanzim edilen şekilde ve anda kurulduktan sonra Kullanıcının Siteye erişim sağladığı zaman aralıkları ve süreleri dikkate alınmaksızın, Siteye erişim sağlanarak Kullanıcının Site içeriklerinden her ne şekilde olursa olsun istifade ettiği süre boyunca hukuken bağlayıcı şekilde yürürlükte kalır.
1-C Kullanıcı bu Sözleşmenin yürürlüğünü sona erdirmek istemesi halinde bu durumu tarih belirterek ve varsa Kullanıcı hesabını kapattıktan sonra durumu LevelTR.com’a yazılı şekilde bildirerek ve bu andan itibaren Siteye hiçbir suretle erişim sağlamamak şartıyla talep edebilir. LevelTR.com, Kullanıcının, bu Sözleşme koşullarından herhangi birine kısmen veya tamamen aykırı şekilde bir eylem veya işleminin tespiti halinde Kullanıcının hesap veya hesaplarını geçici veya kalıcı süreyle askıya alabileceği gibi Sözleşmeyi, hiçbir ödeme mükellefiyeti oluşmaksızın derhal ve bildirimsiz şekilde sonlandırabilir.
1-B LevelTR.com, işbu sözleşmede, LevelTR.com Sitesinde kullanılan teknolojiler, sunulacak olan yenilik ve iyileştirmeler, sunulacak olan yeni ürün ve içerikler, mevzuat değişikliklerinin zorunlu kıldığı yükümlülükler, güncellemeler, mevcut ürün, hizmet ve içeriklerde yapılacak kısmi ve bütünsel değişiklikler gibi sebeplerle oluşabilecek olan ihtiyaçların sonucunda ve dönemsel yahut periyodik olma zorunluluğu bulunmaksızın, zaman ve kısım sınırlandırması bulunmaksızın, kısmi veya bütünsel değişiklikler, tadiller, ekler, güncellemeler yapma hak ve yetkisini tek başına haizdir.
BİLDİRİMLER
LevelTR.com, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresi veya GSM Numarası kullanacaktır. Bu adres ve GSM'in geçerli olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir.
Müşteri online kayıt esnasında ve/veya daha sonra LevelTR.com 'a bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. LevelTR.com'a müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri LevelTR.com'a hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.
LevelTR.com bu Sözleşmenin içerdiği şartları Sitenin içeriğindeki değişiklikler, sunulan ürün veya hizmetlerde oluşan güncelleme, yeni ürün veya hizmet sunumu yahut buna benzer sebeplerle kısmen veya tamamen güncelleme yahut değiştirme hak ve yetkisini haiz olup bu gibi hallerde Sözleşme Site üzerinden Kullanıcıya güncel haliyle ve bilgilendirme yapılarak sunulacaktır.
Müşteri bu bende konu şekilde yaptığı değişiklikleri veya güncellemeleri; LevelTR.com tarafından kendisine doğrudan bilgilendirmede bulunulmuş olması veya değişikliklerin yahut güncellemelerin vukuundan sonraki bir tarihte Siteye erişim sağlaması veya buradaki herhangi bir içerikten doğrudan veya dolaylı şekilde yararlanmış olması halinde haberdar edilmediğini yahut mezkur değişikliklerin kendisine tatbikinin mümkün olmadığını / olmayacağını iddia, talep veya beyan edemez.
LevelTR.com 'un SAĞLAYACAĞI SERVİSLER
LevelTR.com, müşterinin online başvuru esnasında bildirdiği servislerin kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin kredi kartından peşin tahsilatını takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteriyi bilgilendirir.
ÜCRETLER VE ÖDEME
1-A Müşteri, LevelTR.com tüm servisleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan servis içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her kullanım dönemi başında peşin olarak tahsil edilecektir.
1-B LevelTR.com Sitesi üzerinden yapılan her nevi Kullanıcı işlemi ve bunların varsa işlem bedelleri Kullanıcının tasarruf ve sorumluluğundadır.
1-C Kullanıcı Siteden sunulan ödeme işlemlerine ilişkin seçeneklerden kendisinin karar verdiği ve uygun bulduğunu kullanabilir. Kullanıcının bu ödeme alternatifi seçeneğin tabi olduğu teknik ve prosedürel kurallara uygunluğunu sağlama mükellefiyeti bizatihi kendisine aittir. LevelTR.com Sitesinden sunulan hizmet veya içeriklerin ücretlendirilmesi, ücretsiz şekilde sunulması, ücretlerinde değişiklik yapılması hak ve yetkisi bizatihi LevelTR.com’a aittir.
1-D Sanal Pos/Kredi Kartı ödeme seçeneği ile yapılan işlemler söz konusu olduğunda Kullanıcının, ödeme sayfasında istenilen kredi kartı bilgileri, Siteden alışveriş yapan Kullanıcıların güvenliğinin en üst seviyede temin edilmesi amacıyla hiçbir şekilde LevelTR.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır.
1-E Kullanıcının bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemleri LevelTR.com ara yüzü üzerinden banka ve Kullanıcı bilgisayarı arasında gerçekleşmekte olup bu işlemlere ilişkin LevelTR.com tarafından sunulan hizmet burada açıklanan ile sınırlıdır.
1-F LevelTR.com Sitesinden sunulan İçeriklerin edinim ve kullanımında kullanılan LevelTR.com ve varsa diğer satın alma araçlarının geçerlilik süreleri LevelTR.com tarafından belirlenir, değiştirilir ve düzenlenir.
1-G LevelTR.com Sitesinde satılan içeriklerden Kullanıcı tarafından Site’de yer verilen usule uygun şekilde temin ve kullanımı mümkün olan Ürünler özel, üçüncü kişi veya kurumlar tarafından ödeme aracı olarak kabul edilmeyen, elektronik veya sanal para vasfı bulunmayan bir vasıfta aracı geçerlilik süreleri Kullanıcı tarafından edinildiği tarihten itibaren, Kullanıcı güvenliğinin sağlanması amacıyla, 3 (Üç Aydır)
1-H LevelTR.com, Satış fiyatlarını, müşteriye satın alma anında web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. LevelTR.com her türlü fiyatlandırma ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. satış fiyatlarında gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, LevelTR.com web sitesi ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşterinin LevelTR.com üzerinden alışveriş yapmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul ettiğini belirtir.
1-I Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, aylık hesap planlarında 5 işgünü önceden, yıllık hesap planlarında 15 işgünü önceden haber vermek şartı ile, LevelTR.com 'a yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yada müşteri paneli yolu ile sonlandırabilir. Bu durumda, LevelTR.com, müşterinin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Sözleşmenin sona erdiği tarihte, müşterinin LevelTR.com 'a olan borçları, sonlanma tarihinde kredi kartı hesabından tahsil edilecektir. Sözleşmenin müşteri tarafından sonlandırılması durumunda, müşteriye ait LevelTR.com 'da bulundurulan hizmete ait bütün kayıtlar silinecektir.
1-J Müşteri, sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca, LevelTR.com'a tahsilat için bildirdiği kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sorumludur. Müşteri, kredi kartının son kullanma tarihinin değişmesi durumunda, bu bilgiyi LevelTR.com'a iletecektir.
1-K LevelTR.com, müşterinin kredi kartı hesabından veya mobil servislerinden tahsilat gerçekleştirilememesi durumunda, müşterinin ilgili servislerini askıya alma veya sözleşmeyi tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.
1-L LevelTR.com, müşterinin tercih ettiği durumlarda yada talebi üzerine, servislerin bağlı bulunduğu alan adı ile ilgili yenileme işlemlerini gerçekleştirerek, ilgili ücretlerin tahsilatını kredi kartı hesabından gerçekleştirecektir.
LevelTR.com 'un SINIRLI SORUMLULUĞU
LevelTR.com müşteriye sağlanan servislerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir. Bununla beraber, LevelTR.com servislerinin müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini, hatasızlığını ve güvenilirlik seviyesi garanti etmez. Müşterinin bu sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir servisin kullanımından ve/veya kullanılamamasından dolayı oluşabilecek direkt ve/veya dolaylı zararlarında LevelTR.com'un sorumluluğu, en fazla sağlanan servislerin toplam bedeli kadar olabilir.
LevelTR.com 'un SINIRLI SORUMSUZLUĞU
1-A LevelTR.com oyunlarının ve bunlarla bağlantılı hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile oyun hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan LevelTR.com sorumlu tutulamaz.
1-B LevelTR.com tarafından sunulan içerik veya hizmetlerden istifade edildiği sırada; reklam, haksız rekabet, terör, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzel hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer oyuncuları tacize yönelik davranışlar içeren yahut Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar yasak ve işbu sözleşme kurallarına aykırıdır. Kullanıcı, LevelTR.com hizmet ve içeirklerini; hukuka aykırı, rahatsız edici, tehditkar, zararlı, haksız fiil anlamına gelen, hakaret edici, iftira edici, suistimal edici, şiddet içeren, müstehcen, kaba, başkalarının özel hayatına müdahale eden, nefret içerikli, ırksal ya da etnik kimlikleri küçük düşürücü ya da diğer biçimlerde sakıncalı içeriklerin aktarılması, yüklenmesi, postalanması, e-posta ile gönderilmesi, iletilmesi, depolanması ya da başka biçimde erişime sunulması amaç ve şekillerinde kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.
1-C Kullanıcının 1-B bendine aykırı kullanım durumlarında Kullanıcı LevelTR.com tarafından geçici veya kalıcı bir süre ile ilgili hizmet veya içeriklere erişimden mahrum bırakılabilir ve varsa bu neviden Kullanıcının yarattığı ilgili içerikleri LevelTR.com tarafından talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir.
1-D LevelTR.com söz konusu yasalara aykırı içeriklerin ilgili hesaplardan veya Site içeriklerinden çıkarılması için ancak teknik imkanlarının elverdiği ölçüde sorumlu olup bu yöndeki uygulamalarından dolayı ilgili hesap sahibine karşı sorumsuzdur. Aynı sebeplerle Kullanıcı bilgileri savcılık makamlarına ve emniyet birimlerinde usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir.
1-E LevelTR.com içerik ve hizmetlerini kullanmak için, Kullanıcının bulunduğu ülke veya bölge bazında yürürlükte olan yasalar uyarınca bu hizmet ve içeriklerden yararlanmaktan, tarih bakımından hangi andan itibaren olduğu fark etmeksizin, men edilmiş olmasının sonuçlarından LevelTR.com sorumlu tutulamaz.
1-F LevelTR.com sitesi üzerinden kullanıcıların erişimine sunulan bazı içerik ve oyunlar, bu durum ayrıca belirtilerek, yayın ve lisans hakları LevelTR.com’e ait olmadan ve sadece site üzerinden erişim olanağı sağlanarak yayınlanabilen içerikler olduklarından, bunlara dair hesap sahipliği, erişim yetkileri, resmi makam ve mercilerin bilgi talepleri ancak ve sadece oyun veya içeriğin yayıncısının sorumluluğunda olup bu hususlardan dolayı LevelTR.com’in uhdesinde bir bilgi veya veri tutulması söz konusu değildir. Bu bende konu oyun ve içeriklerden dolayı kullanıcılarının LevelTR.com’e karşı herhangi bir talep hakkı veya buna dayanak ilişikisi bulunmadığı gibi resmi makam ve mercilerin bu içeirk ve oyunlara dair bilgi taleplerinin de LevelTR.com’a yöneltilmesi veya LevelTR.com tarafından cevaplandırılması mümkün değildir.
Aksi belirtilen durumlar hariç, müşterinin yapacağı online işlemler ile ilgili olarak, LevelTR.com kayıtları geçerli sayılacaktır.
MÜŞTERİ'NİN HAKLARININ DEVRİ Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki servislerini müşteri panelinden LevelTR.com 'un onayı olmadan devredebilir. Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan LevelTR.com hiçbir şekilde sorumlu değildir.
SÖZLEŞMENİN SONLANMASI LevelTR.com, müşteriye 5 işgünü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin LevelTR.com 'a ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye iade edilir. Müşterinin bu sözleşmede veya LevelTR.com Servis Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, LevelTR.com, müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Müşterinin kredi kartından servislerle ilgili tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda, LevelTR.com sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, 5 işgünü önceden haber vermek şartı ile, LevelTR.com 'a yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta, fax) yolu ile sonlandırabilir.
SERVİS KULLANIM ŞARTLARININ KABULÜ Müşteri, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki " LevelTR.com Servis Şartları"nı kabul etmiştir. " LevelTR.com Servis Şartları"nın geçerli hali, LevelTR.com 'un LevelTR.com web adresindeki Servis Şartları bölümünde yayınlanmaktadır.

ONLINE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ
Müşterinin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, LevelTR.com 'un LevelTR.com adresine sahip web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, LevelTR.com servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır

FİRMA BİLGİLERİ

Mubil Digital Yazılım Limited Şirketi     Fenerbahçe Mah. İğrip Sk. No: 13 İç Kapı No: 1 Kadıköy / İstanbul / Türkiye

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul / Kadıköy Mahkemesi yetkilidir.

 • Hızlı Teslimat

  Hızlı Teslimat

  7 gün 24 saat alış ve satış işlemleriniz anında gerçekleştirilir.

 • Güvenli Alışveriş

  Güvenli Alışveriş

  3D Secure ve SSL güvencesiyle dilediğiniz ödeme yöntemi ile ödeme yapınız.

 • En İyi Fiyatlar

  En İyi Fiyatlar

  İndirimli ve en ucuz fiyatlarla alışverişin sizlerde keyfini çıkarın.

 • Mutlu Müşteri

  Mutlu Müşteri

  Sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuz alışverişleriniz için teşekkürler